Logopedija

Digitalni logopedski set Behringer


Digitalni logopedski set Behringer se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. 

Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop.

U aparat je ugrađen licencni software firme Tara Centar doo Zagreb, sa filterskim krivuljama, autorsko djelo prof. Mladena Heđevera.


Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim naučnim i stručnim načelima:

A) Diskontinuiranim perceptivnim optimalama,

B) Akustičkoj obradi govornog signala na četiri razine:

 • eliminaciji dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška,
 • isticanju dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju,
 • linearnom propuštanju dijelova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,
 • dodavanju delay–efekta uz bilo koju kombinaciju.

C) Polisenzoričkoj stimulaciji:

 • auditivnoj,
 • vizualnoj i
 • vibrotaktilnoj.


Uređaj služi za:

 • Korektivno rehabilitativni tretman mucanja i dizartrija. To se postiže kombinacijom delay-a i filtriranja;
 • Korekciju dislalija (sigmatizam• rotacizam• lambdacizam• tetizam• deltacizam i tetacizam• kapacizam i gamacizam• etacizam);
 • Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);
 • Tretman afazija i disfazija.